JAN CROSBY
 
 

 


Houdini-historie

 Mystyske-Fenomener


 


   

Møte med det ukjente


Et streiftog i den mystiske og okkulte verden.

- Kan noen bøye skjeer og flytte viserne på en klokke med tankens kraft?

- Kan vil lese andre folks tanker?

- Kan vi lese hverandres tanker?

- Kan vi lese via fingrene?

- Kan vi se inn i fremtiden?

- Hvordan virker "ønskekvisten"?

- Er noen mennesker synske?

Svarene får du i denne spennende og opplysende boken "Møte med det ukjente!"


275,00 NOK

 

 

 

Meeting with the unknown!

A strife in the mysterious and occult world.

- Can anyone bend spoons and move the hands on a watch with the power of  

   thought?

- Can read other people's thoughts?

- Can we read each other's thoughts?          

- Can we read through our fingers?                   

- Can we look into the future?                                                                        

- How does the "wish list" work? 

- Are some people psychic?

You get the answers in this exciting and enlightening book
"Meeting with the unknown!"

                        SANNHETEN OM URI GELLER


Hvem er han?

Hva gjør han?

Hvordan gjør han det?

JAN CROSBY gir deg svaret mellom disse to permene.

Konklusjonen levner ingen tvil. Jan Crosbys analyser av den såkalte "Geller-effekten" blir nå benyttet av vitenskapsmenn verden over. Visst kan Uri Geller ha telepatiske evner, men, har

han vist noe av det så langt? Jan Crosby mener NEI, og begrunner det.


195,00 NOK

 

 

THE TRUTH ABOUT URI GELLER

Who is he?                                                                    

What is he doing?

How does he do that?                                                                                             

JAN CROSBY gives you the answer between these two covers.

The conclusion leaves no doubt. Jan Crosby's analyzes of the so-called "Geller effect" are now being used by scientists worldwide. Sure, Uri Geller can have telepathic abilities, but, have He showed some of it so far? Jan Crosby mean NO, and he explained why!

 Lær å trylle med JAN CROSBY

100 lettlærte tryllekunstner som vil bløffe deres familie og venner.

 

 

 

Learn to do Magic with Jan Crosby

100 easy tricks that will amaze your family and friends.

 Tryllekunster for hele familien

Nyeste tryllebok med lettlærte tryllekunster for hele familien.

 

 

Magic for the whole family.

Jan Crosby's latest magic tricks for the whole family.

 

 

 TRYLLEMAGAZINET


Norges eneste, nordens mest leste, største og komplette trylleblad.

Tryllemagazinet utkommer med 4 utgaver pr. år. som e-book og trykt utgave,

 

 

TRYLLEMAGAZINET - The Magic Magazine. The only magic magazine in Norway, and Scandinavian's most read, largest and complete magic magazine.

 Instruksjonhefte for amatører og profesjonelle tryllekunstnere.En av de første trylleforhandlere i verden som ga ut hele tryllekatalogen på CD i 2001.
HEFTE


HEFTE


HEFTE


HEFTE

Vår gåtefulle jord


Ønskekvisten


UFO uidentifiserte flyvende objekter


Spritisme 

 

 

 

 

 

 

I USA har jeg laget 4 DVD-er.

  • Lær å trylle med Jan Crosby - på norsk og engelsk
  • Changing Cards - på norsk
  • Trampolinekortene - på norsk
  • Samt “Unknown Cards“ for verdensmarkedet. ( selges Worldwide pr. i dag )

 

 • Learn to conjure up with Jan Crosby - in Norwegian and English
 • Changing Cards - in
Norwegian
 • Trampoline cards - in Norwegian
                                                            
 
• As well as “4 Card Miracles” for the world market. (sold worldwide by today)

 


     
    
     
     

     
     

     

     


I tillegg har jeg på oppdrag fra Gyldendal Norsk Forlag og Schibsted, oversatt og tilrettelagt for norsk disse to bøkene.
Translate two Magic books