JAN CROSBY
 
 

 

Kjære programansvarlig!

 

Er du på utkikk etter et program som er underholdende og samtidig tankevekkende?

Da tillater jeg meg å vise til foredraget “Møte med det ukjente!“ Det er basert på min siste bok med samme tittel. Foredraget er en kombinasjon av foredrag og demonstrasjoner. Jeg har lagt vekt på at det skal være både lærerikt og underholdende. I foredraget tar jeg for meg paranormale fenomener som gjerne går under betegnelsen ESP (Extra Sensory Perception) – og lar tilhørerne selv delta i demonstrasjoner og eksperimenter innenfor telepati, forutsigelser, pendulering og paranormalt syn.

Vi ser også litt granskende på Prinsesse Märtha Louises “ Engleskole“ og Snåsamannens meritter.

Jeg prøver å variere programmets varighet etter omstendigheten og avslutter det med spørsmål -og- svar runde.

Foredraget har vært avholdt på en rekke Folkehøgskoler, i Forsvaret, Folkeakademiene, ikke minst flere ganger på Universitetet i Oslo. Overalt vekker foredraget stort engasjement blant tilhørerne.

 

 

Hvem er de? Hva gjør de?

Hvordan gjør de det, disse medier som påstår seg å ha paranormale evner?

 

Er URI GELLER vår tids mest uforklarlige medium? Eller er han vår tids største mediabløff?

 

Sammen med tilhørerne prøver jeg i dette foredraget å gi svaret på disse og andre spørsmål om det mystiske. Visst finnes det mer mellom himmel og jord, men…….

 

Jeg ble tidlig opptatt av ting jeg ikke kunne forstå, og ikke umiddelbart fant en logisk forklaring på. Gradvis utviklet dette seg til også å gjelde såkalte overnaturlige fenomener. Jeg må nok erkjenne at det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi forstår, men søker først å finne rasjonelle forklaringer før jeg godtar alt jeg ser og hører.

 

Som ung gutt begynte jeg å trylle, og utvidet etter hvert mitt repertoar og ble profesjonell artist på heltid i mange år.

Etter hvert fikk jeg mer og mer interesse for mentalisme, det vil si og arbeide mer med de teknikkene hjernen kunne brukes til innen mitt fag.

 

Siden 1973 har jeg studert den parapsykologiske forskning på nært hold, slik at jeg lettere kan møte tilfeller av paranormale fenomener – om disse finnes.

 

I min karriere har jeg samtidig oppnådd en del topp internasjonale plasseringer i konkurranse med ledende tryllekunstnere fra hele verden, slik at jeg har tilegnet meg en faglig tyngde når jeg nå setter søkelyset på det overnaturlige.

 

Hvis dette ser interessant ut, hører jeg gjerne fra deg.

 

                                                                                                DISCOURSE
MEETING WITH THE UNKNOWN!                                                                                     

Dear Program Manager!
  
Are you looking for a program that is entertaining and at the same time thought provoking? Then we can refer to the lecture
"Meeting with the Unknown!" It is based on Jan's book with the same title. The lecture is a combination of lectures and demonstrations. He have emphasized that it should be both educational and entertaining. In the lecture, he consider paranormal phenomena that are often referred to as Extra Sensory Perception (ESP) - and allow the audience to participate in demonstrations and experiments in telepathy, predictions, pendulum and paranormal vision. He also look a little exploring on Princess Märtha Louise's "School of Angels". He try to vary the duration of the program according to the circumstances. The lecture has been held at a number of County College, in the Armed Forces, the National Academies, not least several times at the University of Oslo.  
Everywhere the lecture arouses great involvement among the audience.

Who are they? What did they do?

How did they do it, these medium that claiming to have paranormal abilities?               

Is URI GELLER our most inexplicable medium? Or is he the greatest media bluff of our time?

Together with the audience, in this lecture, Jan try to give the answer to these and other questions about the mysterious. Of course there is more between heaven and earth, but …….   gradually, this developed him to apply to so-called supernatural phenomena. He must admit that there is more between heaven and earth than we understand, but first he seek rational explanations before he accept what he hear, see and reads.


Since 1973, Jan have studied the parapsychological research closely, so that he can more easily meet cases of paranormal phenomena - whether these exist. In his career, he have at the same time achieved some top international positions in competition with leading magicians from around the world, so that he have acquired a professional weight when he now focus on the supernatural.
                                                                                                                                      

If this looks interesting, Jan Crosby would love to hear from you.